หลักสูตร The One TEAM One HEART "ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน"

 

หลักสูตร The One TEAM One HEART "ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน"

          เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ประสบการณ์ วัย อารมณ์ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร หากมองในด้านบวก ความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้เกิดแนวความคิด และความสามารถที่หลายหลายก่อให้เกิดการผนึกกำลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจส่งผลต่อความขัดแย้ง อันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในด้านต่างๆ ขององค์กร กระทบโดยตรงต่อเป้าหมายขององค์กร ผลเสียที่ตามมาคือ การทำงานไม่เป็นทีม ต่างคนต่างทำ ตัวใครตัวมัน เก่งคนเดียว ลูกน้องข้าใครอย่าแตะ หรือ ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร
          หลักปรัชญาของการแนะแนว ที่ใช้ในปลูกฝังแนวคิดของนักจิตวิทยาอีกประการหนึ่งที่จะช่วยหล่อหลอมการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การทำงานร่วมกันนั้นต้องยึดหลัก 6 ประการดังต่อนี้
1. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ
3. มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีศักยภาพแฝง
4. บุคคลมีศักดิ์ศรีและต้องการการยอมรับ
5. บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
6. บุคคลอยู่ร่วมกันควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
          จากหลักปรัชญาของการแนะแนวข้างต้น และแนวคิดต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับองค์กร เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานการทำงานเป็นทีมให้เฟืองตัวเล็ก เช่น พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ไปจนถึงเฟืองตัวใหญ่ในระดับบริหาร หล่อหลอมความคิดระดับจิตใจของแต่ละคนมุ่งสู่ระดับองค์รวมในองค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าด้วยการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดหลักสูตร “ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน" ขึ้นมา อันจะเป็นประเด็นต่อการพัฒนาทีมงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกที่ควรในด้านการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานทุกคนอันจะเป็นหลักการเบื้องต้นต่อการสร้างวัฒนธรรม “การทำงานเป็นทีม” ให้กับองค์กร
2. เพื่อฝึกฝนวิธี “การคิดร่วมกัน” และ “การทำงานร่วมกัน” ภายใต้กฎระเบียบ และขององค์กร
3. เพื่อจุดประกายความคิดเบื้องต้นของการสร้างทีมเพื่อการก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร จากการปลูกฝังต้นแบบทางความคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร นั่นคือ “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” (Vision and Mission) ขององค์กร
4. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรักในบริษัท รักในหน้าที่การงาน และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอันเป็นประเด็นหลักต่อการทำงานเป็นทีม
5. เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

หมายเหตุ : - ทุกกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

 

 

Tuesday the 12th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน