หลักสูตร Core Value : Walk Rally Activity “เข้าใจองค์กร เข้าใจทีมงาน”

 

หลักสูตร Core Value : Walk Rally Activity “เข้าใจองค์กร เข้าใจทีมงาน”

          การบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะถือว่างานจะสำเร็จต้องอาศัยการทำงานของพนักงานทุกคน ที่จะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความรักสามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ

          และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนขององค์กร ให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด พนักงานทุกคนควรเข้าใจ ตระหนักและมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ “วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ(Mission) และค่านิยมหลักขององค์กร (core value)

          ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กร ต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการจัดหลักสูตรดังกล่าว โดยมุ่งหวังว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาทีมงานอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายในการทำกิจกรรม
1. เข้าใจและตระหนักในค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรพร้อมนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. สร้างการทำงานให้เป็น TEAMWORK มากยิ่งขึ้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การพูดคุยและประสานงาน
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน กับพนักงานทุกระดับ
5. สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
6. เรียนรู้กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

 

หมายเหตุ : - ทุกกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

 

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

 

 

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน