หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน สำหรับผู้บริหาร

 

หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน สำหรับผู้บริหาร

          มนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการทํางาน เพราะมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งของ ไมใช่เครื่องจักร แต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงนับเป็นศิลปะที่หัวหน้างานต้องให้ความสนใจ ในหลักสูตรนี้ผู้เขาอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะของผู้นําพร้อมกับการสร้างแรงจูงใจ เทคนิคในการสร้างขวัญและกําลังใจ เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคหรือรูปแบบต่างๆ ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการจูงใจ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชักนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการทำงานร่วมกัน

 

เนื้อหาหลักสูตร
- บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
- การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
- เทคนิคการเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา และเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชา
- จิตวิทยาการปรับตัวของผู้บังคับบัญชาเข้าหาผู้ใต้บังคับบัญชา
- คุณเป็นผู้บังคับบัญชาแบบใด เรียนรู้สไตล์ตนเอง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับการทำงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
- การจูงใจและการชมเชย ต้องทำอย่างไร?
- การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
- การสร้างแรงจูงใจ / จิตวิทยาการใช้แรงจูงใจ
- การสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติในการทำงาน
- Workshop การสร้างแนวทางการจูงใจและการนำไปใช้ให้ได้ผลจริง

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Sunday the 19th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน