หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Smart Leadership)

 

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Smart Leadership)

 

          ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือ “ความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

วันแรก
• ภาวะผู้นำและคุณลักษณะของผู้นำ
          - บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
          - การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
          - ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ
          - แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
          - เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ
• ผู้นำกับการสื่อสารในงาน
          - กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์
          - เทคนิคการสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน
          - เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอนงาน
          - เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ
          - กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน
• ผู้นำกับการบริหารทีมงาน
          - คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
          - บทบาทของผู้นำทีมงาน
          - การประเมินศักยภาพของสมาชิกทีมงาน
          - การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
          - ผู้นำกับการประสานงานทีมงาน
          - กรณีศึกษา การบริหารทีมงาน

 

วันที่สอง
• ผู้นำกับการจูงใจ
          - หลักสำคัญของการจูงใจ
          - ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ
          - การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
          - การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
          - กรณีศึกษา การจูงใจ
• ผู้นำกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
          - บทบาทของผู้นำกับการตัดสินใจ
          - กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
          - การสื่อสารผลการตัดสินใจ
          - กรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

• ผู้นำกับการให้คำปรึกษา
          - บทบาทของผู้นำต่อการเป็นที่ปรึกษา
          - หลักของการให้คำปรึกษาที่ดี
          - เทคนิคของการให้คำปรึกษา
          - กรณีศึกษา การให้คำปรึกษา
• สรุปและประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนา
• คำแนะจากวิทยากร

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 27th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน