หลักสูตร Modern Coaching & Feedback

 

หลักสูตร Modern Coaching & Feedback

 

หลักการและเหตุผล
          หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการนำทีมงานไปสู่ความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่สามารถในการอธิบาย ชักจูง โน้มน้าว ให้ลูกทีมของตนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและองค์กร ดังนั้นผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานอยู่ตลอดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน การพัฒนาหน่วยงาน ให้เจริญก้าวหน้า ผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือ ความสำเร็จขององค์การนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาและบริหารทีมงาน
          • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและผู้จัดการ People Manager เรื่องการบริหารบุคลากร
          • เข้าใจหลักการด้านการดึงศักยภาพของคนประเภทต่างๆ
          • เข้าใจหลักการการสอนงานแบบโค้ช ในสภาพแวดล้อมของการทำงาน
2. พัฒนากระบวนการคิด
          • พัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการโค้ช
          • มีกระบวนการและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการโค้ช
          • สร้างกระบวนการทางความคิดและเป้าหมายในการพัฒนาทีมงาน

 

เนื้อหาหลักสูตร
- ความสำคัญบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ People Manager
- Coaching – What it is : เข้าใจหลักการและประโยชน์ของการโค้ช
- การสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ Managing และการ Coaching และการปรับใช้
- กิจกรรม My Coaching style: เข้าใจจุดแข็งและข้อจากัดของทีม โดยใช้กระบวนการ DISC Model
- ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้และกิจกรรมเสริมทักษะด้านการ Coaching
- Key Coaching Skills เครื่องมีอที่จำเป็นสาหรับการโค้ชที่ได้ผล
- กระบวนการ Grow Model ที่ใช้ในการโค้ช พร้องฝึกใช้ตามการะบวนการ
- เสริมบุคลิกของโค้ชให้ครบเครื่อง (Basic)
- การถามคำถาม
- การฟัง และการพูด
- การให้ Feedback
- เสริมบุคลิกของโค้ชให้ครบเครื่อง (Advance)
- จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับ People Manager
- การสอนแนะงานแบบ OJT
- ร่วมกันออกแบบการวิเคราะห์งาน การจัดการตามความสามารถของสมาชิกวางแผนอัตรากาลังในทีม
- ศิลปะการจูงใจ และสร้างพลังของทีมที่มีประสิทธิผล
- กิจกรรม Team Work & Team Spirit
- MAKING IT HAPPEN
- นำสิ่งที่ได้รับ 1 หัวข้อ มาจัดทำ Action Plan พร้อมนำเสนอ
- ซักถามปัญหา (Questions and Answers)
- Vote และมอบรางวัล The Super Coach

 

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา 1-2 วัน

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

 

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

 

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน