หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (Leadership for supervisor)

 

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (Leadership for supervisor)

          ทักษะในการบริการจัดการ องค์กร และบุคลากร ทีมงาน เป็นทักษะสําคัญที่ผู้บริหารจะต้องมี และนําไปใช้อย่างถูกที ถูกเวลา เพื่อสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารกําหนดเป้าหมาย ให้ Feedback และหาโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโต ของตนเอง ลูกน้อง และองค์กรได้ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เสริมสร้างและพัฒนาตนเองในเรื่องการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและฝึกฝนทักษะในการบริหารจัดการ เช่นทักษะการวางแผน การสื่อสารและจูงใจลูกน้อง การสอนงานและการมอบหมายงาน การติดตามและวัดผลสำเร็จของงาน รวมทั้งมีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างและบริหารทีมงาน และที่สำคัญเข้าใจถึงรูปแบบทัศนคติที่จำเป็นต้องมีในการทำงาน เพื่อประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร
- เรียนรู้ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ (Human Style)
- แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Supervisor ที่ดี
- การมองโลกในแง่บวก (Positive Thinking)
- การเปิดมุมมองแบบ Outside -in
- การตระหนักในบทบาทและหน้าที่ตนเอง
- การเพิ่มทักษะการบริหารงาน
- เทคนิคการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ
- Workshop : การส่งเสริมมุมมองการทํางานในแบบเชิงรุกและท้าทาย
- แนวทางการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง
- แนวทางการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง (Conflict Management)
- เพิ่มทักษะในด้านการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน
- แบบประเมินสไตล์ DISC
- การประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา แบบมีมาตรฐาน
- การให้ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ถาม-ตอบ (Questions and Answers)

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Sunday the 19th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน