โปรแกรม เส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Develpment Roadmap Program)

 

เส้นทางการพัฒนาบุคลากร... (Training Roadmap)

 

          การออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน ไม่สามารถใช้เพียงข้อมูลการสำรวจความจำเป็นการฝึกอบรมประจำปี เท่านั้น

ในฐานะนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ...จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน เพื่อการออกแบบแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

 

 

รูบแบบการให้คำปรึกษา

• การวางแผนพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมสอดคล้องกับ กลยุทธ์องค์กร (Business Strategy) บทบาทในการบริหารจัดการ (Leadership Role) ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Functional / Technical Competency) และความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation)

• การวางแผนพัฒนาพนักงาน ที่คำนึงถึงความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path and Career Planning) นำมาซึ่งความสำเร็จส่วนบุคคลของพนักงานและองค์กร

• เป็นการแสดงให้พนักงานเห็นความมุ่งมั่นขององค์กร...ที่จะเพิ่มโอกาสการสร้างความสำเร็จทางวิชาชีพ และความสำเร็จส่วนบุคคลของพนักงาน ผ่านแผนพัฒนาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

 

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 20th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน