โปรแกรม (Competency Management System) ระบบสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร Competency Management System ตลอดจนแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP)

 

ระบบสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency Management System) ตลอดจนแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP)

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชื่อมโยงหรือแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์ของ องค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน
2. ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. สามารถวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรได้ตรง ตามความต้องการของบุคลากรและหน่วย
4. นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร อาทิเช่นการสรรหาและ คัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การ พัฒนาความก้าวหน้า ในสายอาชีพ การดูแลรักษาบุคลากร และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น

 

สิ่งที่จะได้รับ
- คู่มือระบบสมรรถนะ ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถนะที่แต่ละองค์กรต้องการให้พนักงานมี คำอธิบายสมรรถนะ ระดับของสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
- แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ
- แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล
- แบบสัมภาษณ์เพื่อค้นหาพนักงานที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับที่องค์กรนั้นต้องการ

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน