Service Mind การบริการด้วยความจริงใจ @แม่ศรีเรือน รุ่นที่ 1 โดย อ.จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

Sunday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน