Supervisory Skills บริษัท พัทยาฟู๊ดอินดัสตรี จำกัด โดย อาจารย์พิทยาวุธ อังศุสิงห์

Sunday the 21st.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน