รวมพล Call Center Team building บริษัท ไทยประกันชีวิต โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา

Wednesday the 26th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน