CBRE Team Engagement 2016 โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก

Monday the 21st.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน