หลักสูตร GO TOGETHER บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด โดย อาจารย์มานะ มหัคฆพงษ์

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน