หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ รุ่นที่ 3 บริษัท Stream I.T. consulting อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

 

Wednesday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน