หลักสูตร การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง Generation @ABB โดย อ.มานะ มหัคฆพงษ์

Friday the 22nd.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน