Team Building : Alucon One Heart รุ่นที่ 2 โดย น.ต. ศุภชัย สุวัฒนา

 

Sunday the 19th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน