หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ บริษัท สตรีม ไอ. ที. คอนซัลติ้ง จำกัด โดย อาจารย์ณรงค์ ช่อนาม

Sunday the 19th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน