Team Building G.I.F. Engineering Co.,ltd​ โดย อาจารย์สิทธิพล สืบสีมา ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ

 

Sunday the 15th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน