การแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้นำ @Inter Far East engineering Public Co.,Ltd โดย อ.พิทยาวุธ อังศุสิงห์

Monday the 21st.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน