การสร้างทีมงาน Team Building @คาโอ คอมเมอร์เชียล โดย อาจารย์สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์

Sunday the 19th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน