หลักสูตร Modern Coaching & Feedback @Kewpie ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท โดย อ.พิทยาวุธ อังศุสิงห์

 

Monday the 27th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน