ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา >>>

CPN Stronger together #4 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 1692
CPN Stronger together #3 @บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 843
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ รุ่นที่ 3 บริษัท Stream I.T. consulting อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 783
SAMAGGI TEAM BUILDING : CAN DO #3 โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 903
Alucon one team one heart # 5 โดย น.ต.ศุภชัย สุวัฒนา 804
Alucon one team one heart #4 โดย น.ต.ศุภชัย สุวัฒนา 908
CPN Stronger Together รุ่นที่ 2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 807
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ รุ่นที่ 2 บริษัท Stream I.T. consulting อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 918
Team Building : Can do รุ่นที่ 2 บมจ.สามัคคีประกันภัย โดย สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 977
CPN Stronger together #1 @บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา 988
Sunday the 20th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน