ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา >>>

CPN Stronger together #4 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 1587
CPN Stronger together #3 @บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 763
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ รุ่นที่ 3 บริษัท Stream I.T. consulting อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 706
SAMAGGI TEAM BUILDING : CAN DO #3 โดย อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 833
Alucon one team one heart # 5 โดย น.ต.ศุภชัย สุวัฒนา 707
Alucon one team one heart #4 โดย น.ต.ศุภชัย สุวัฒนา 822
CPN Stronger Together รุ่นที่ 2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 725
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ รุ่นที่ 2 บริษัท Stream I.T. consulting อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 843
Team Building : Can do รุ่นที่ 2 บมจ.สามัคคีประกันภัย โดย สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์ 899
CPN Stronger together #1 @บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย อ.สิทธิพล สืบสีมา 908
Sunday the 26th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน