อาจารย์ณรงค์ ช่อนาม

Aj-Narongประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : การศึกษาบัณฑิต (เคมี/ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ปริญญาตรี : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

ประสบการณ์ทำงาน

 •  วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
 •  เลขานุการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 •  รักษาการผู้อํานวยการส่วนพัฒนาบุคลากรและระบบงาน สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สํานักงานมหาวิทยาลัย
 •  วิทยากรประจําสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (ประเทศไทย)

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • จิตวิทยาการบริหาร/จัดการ
 • จิตวิทยาในการปฏิบัติงาน
 • จิตวิทยาในการพัฒนาตนเอง
 • จิตวิทยาเพื่อเข้าใจคน/ผู้อื่น                                      
 • บุคลิกภาพผู้นํา
 • ภาวะผู้นํา          
 • การให้บริการที่ประทับใจ  
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การสร้างและพัฒนาทีมงาน         
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
 • การจูงใจ                                               
 • การสื่อสาร
 • การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์                
 • การมอบหมายงาน/สั่งงาน
 • การควบคุม/ติดตามงาน  
 • การตัดสินใจ
 • การนําประชุม
 • การนําเสนอ/พูดต่อหน้าที่ประชุมชน
 • การสอนงาน
 • การทํางานเป็นทีม/Walk Rally

 

หน่วยงานที่เคยให้การปรึกษาแนะนำหรือการบรรยาย

 • กรุงเทพมหานคร
 • กรมที่ดิน
 • สํานักบริการวิชาการ จุฬาฯ
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารทหารไทย
 • องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
 • สภากาชาดไทย
 • LPN
 • ฯลฯ

 

 

 

Saturday the 18th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน