หลักสูตร การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า (Customer Service Satisfaction)

 

หลักสูตร การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า (Customer Service Satisfaction)

 

          หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างทัศนคติ ของทำงานด้านบริการ ให้เข้าใจในความหมายของคำว่า “Customer“ หรือ “ลูกค้า“ ซึ่งองค์กรมีทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก แต่การที่จะให้บริการลูกค้าภายนอกได้เป็นอย่างดีนั้น จิตสำนึกของการให้บริการด้วยใจ ต้องเริ่มมาจากการให้บริการลูกค้าภายในองค์กรก่อน แล้วแนวทางการบริการนี้จะยังสามารถส่งมอบไปถึงลูกค้าภายนอกได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน การบริการยังถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริม Brand ขององค์กรได้เช่นกัน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ
2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

เนื้อหาหลักสูตร
- ความหมายของคำว่าบริการ
- ลูกค้า คือใคร
- Customer Centric
- ความต้องการของลูกค้า กับความคาดหวังของลูกค้าในยุคความหลากหลายทาง Generation ในใ
- แนวความคิดด้านการตลาดยุคใหม่เพื่อการบริการ
- Workshop การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละ Segment
- ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ
- วงจรการให้บริการ
- Moment of truth
- Touch Point
- Five sense of service
- หัวใจของการให้บริการ
- ABC สำหรับการส่งมอบงานบริการ
- การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการให้บริการลูกค้า
- การทำงานเป็นทีม
- การจัดการข้อร้องเรียนเบื้องต้น
- วัฒนธรรมการให้บริการในระดับสากล

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Sunday the 15th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน