หลักสูตร วัฒนธรรมลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Culture)

 

หลักสูตร วัฒนธรรมลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Culture)

 

          ในองค์กรหลายๆ แห่งที่มุ่งมั่นจะสร้างมาตรฐานการให้บริการโดยใช้วิธีการฝึกอบรมพนักงาน ฝึกปฏิบัติ การลงโทษพนักงานที่ให้บริการไม่เป็นมาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีการให้บริการเป็นที่ประทับใจลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมซื้อซ้ำและเข้ามาใช้บริการขององค์กรอยู่เรื่อยๆ มักประสบปัญหาว่า การฝึกอบรมแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้พฤติกรรมมาตรฐานอยู่ได้ไม่นาน หากหัวหน้างานอยู่การ ให้บริการก็ดูมีมาตรฐานดี พอหัวหน้างานไม่อยู่ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม หรือแม้กระทั่งบางครั้ง การฝึกอบรมกลับแทบไม่มีผลต่อมาตรฐานการให้บริการเลย

          ในหลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร กระบวนการส่งเสริมให้พนักงานสามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่จัดทำไว้ ระบบการให้รางวัลตอบแทนผู้ที่มีพฤติกรรมการให้บริการที่ดี โดยผู้เข้าสัมมนาจะได้รับทั้งหลักการ ตัวอย่าง รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานบริการขององค์กรของตนเองได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
2. เพื่อส่งเสริมและรักษาให้พฤติกรรมดังกล่าวดำรงคงอยู่
3. เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์กรที่เปลี่ยนไป

 

เนื้อหาหลักสูตร
- ประสบการณ์การสร้าง Service Culture
- ความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ
- การสร้างเอกลักษณ์ในการให้บริการ
- องค์ประกอบของ Culture
- ขั้นตอนการกำหนด Service Culture ในองค์กร
- การออกแบบค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม กับวัฒนธรรมองค์กร
- Workshop: การออกแบบค่านิยม และพฤติกรรม
- การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยั่งยืน
- Workshop: การสร้างแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยั่งยืน
- การออกแบบ Recognition & Rewarding Program
- Workshop: การออกแบบ Recognition & Rewarding Program
- ตัวอย่างขององค์กรชั้นนำในการสร้าง Service Culture

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Sunday the 15th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน