Corporate Culture Zone (โปรแกรมวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

 

การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร Corporate Culture

• แผนกลยุทธ์ในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (Strategic Corporate Culture Master Plan)
• ระบบการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Behavior-based Interview)
• ระบบการประเมินผลพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Behavior Appraisal)
• การสำรวจระดับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Survey)
 
 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.พนักงานมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็ง คนในองค์กรจะเกิดพฤติกรรมที่แนบแน่นและเกิดจิตวิญญาณที่จะทำงานเป็นทีมร่วมกัน

2.พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสมาชิกกับองค์กร 

3.เป็นเครื่องมือชี้แนะแนวทาง สำหรับพนักงานในการประพฤติปฏิบัติ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ทำให้รู้ว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้เป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์กร 

4.ช่วยในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ทำให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างองค์กรแต่ละแห่ง 

5.ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิดการผูกพัน การมีส่วนร่วมในการทำงาน องค์กรสามารถปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

สิ่งที่จะได้รับ

1.คู่มือค่านิยมองค์กร และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ

2.แผนงานในการปลูกฝังค่านิยมองค์กร

3.แบบสัมภาษณ์เพื่อค้นหาพนักงานที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

5.แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Tuesday the 12th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน